Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike medsosedske pomoči, so med pomembnimi prejemniki nepovratnih sredstev ukrepov PRP. Ukrepi PRP za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Republiki Sloveniji so v zadnjem desetletju podprli naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa z namenom izboljšanja gozdno-lesne vrednostne verige in povečanja učinkovitosti delovanja in konkurenčnosti gospodarstev/podjetij.

Za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev je bil v okviru PRP 2007-2013 financiran en ukrep, in sicer znotraj 1. osi – konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva: Ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Glavni namen ukrepa 122 je bil izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko večje izrabe proizvodnega potenciala gozdov, uvajanja izboljšav pri sečnji in spravilu lesa ter večje varnosti pri delu v gozdu, in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije. Ta ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za:

A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in
B – naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa,

s čimer bi prejemniki sredstev povečali izkoriščenost gozdov, izboljšali gozdno-lesne vrednostne verige, povečali učinkovitosti delovanja in konkurenčnosti gospodarstev/podjetij in zagotovili surovino na trgu.

V okviru aktualnega obdobja PRP 2014-2020 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financiran en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Glavni namen ukrepa je spodbujati naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšati sposobnosti gozdov za preživetje, kar vključuje področje obnove gozdov po naravnih nesrečah ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov:

a) Podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, kjer se izvajata dve operaciji:
– Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in
– Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.
b) Podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kjer se izvajata dve operaciji:
– Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
– Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.


Prejemniki sredstev za ukrep 122 v okviru PRP 2007-2013

V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 je bilo za ukrep 122 do 31. decembra 2015 izplačanih 23,05 milijonov €. Znotraj ukrepa 122 sta bila podprta 2 tipa naložb. Več vlog (51 %) je prispelo za naložbe tipa B (Naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa). Po številu odobrenih in izplačanih vlog pa je več vlog (62 %) za naložbe tipa A (Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak). Glede na vrednost izplačila je bilo več izplačanih sredstev za naložbo B (74 %). Med prejemniki sredstev tako po številu vlog kot po izplačanih sredstvih ne glede na vrsto naložbe prevladujejo zasebni lastniki gozdov – posamezniki (več kot 90 %), sledijo zasebni lastniki gozdov – pravne osebe (6 %), zasebni lastniki gozdov – s.p. (3 %) in zasebni lastniki gozdov – združenja (z zanemarljivim 0,3 %). Med posameznimi kategorijami prejemnikov PRP sredstev so bile najuspešnejše občine, katerim je bilo odobrenih 75 % vlog od vseh prejetih vlog s strani občin. Sledijo zasebni lastniki – pravne osebe, katerim je bilo odobrenih 61 % izmed prispelih vlog.

Za povečanje gospodarske vrednosti gozdov so bili s sredstvi PRP kriti naslednji stroški: gozdne ceste, gozdne vlake, mehanizacija, osebna zaščitna sredstva in splošni stroški. Glede na število odobrenih in izplačanih zahtevkov (2.252 izplačanih zahtevkov, kar predstavlja 97 % glede na vse vložene zahtevke) so prevladovale vloge v kategoriji gozdne vlake. Za gozdne vlake je bilo odobrenih in izplačanih 46 % izmed vseh vlog ukrepa 122. Po vrednosti pa je bilo največ izplačanih zahtevkov v kategoriji mehanizacija, in sicer kar 67 %. Pri naložbah tipa B, kjer so bile upravičene tri kategorije stroškov (mehanizacija, osebna zaščitna sredstva in splošni stroški) so prevladovale vloge za mehanizacijo. Za nakup mehanizacije za delo v gozdovih je bilo skupno odobrenih skoraj 15 mil €, medtem ko je bilo za osebna zaščitna sredstva namenjeno nekaj več kot 1 mil €.

Slika 1: Prikaz števila vloženih in izplačanih zahtevkov ter vrednost izplačil po vrstah stroška za PRP 2007-2013 na dan 31.12.2015.

 

Izmed opreme in strojev je bilo kupljenih največ traktorjev kolesnikov za delo v gozdu – z in brez vitla skupaj jih je bilo v okviru PRP kupljenih 287. Sledi nakup motornih žag, teh je bilo kupljenih 149. V okviru PRP 2007-13 je bilo nabavljenih kar 142 kompletov osebnih zaščitnih sredstev za delo s stroji in opremo, kar vključuje zaščitne čevlje, zaščitno čelado z mrežico in glušniki, rokavice, zaščitne sekaške hlače ali zaščitno sekaško obleko. Po številu nabavljenih strojev je bilo kar nekaj tudi vitlov, in sicer 130 ter traktorskih gozdarskih prikolic, skupaj s in brez pogona jih je bilo kupljenih 90.

Prejemniki sredstev za podukrep M08.6 v okviru PRP 2014-2020

V okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 je za podukrep M08.6 do 31. decembra 2018, ločeno za dve operaciji, ki se izvajata v okviru podukrepa, prispelo 631 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skoraj 25,5 mil €. 78 % od vseh prispelih vlog je bilo odobrenih. Od vseh odobrenih vlog pa je bilo 58 % izplačanih. Stopnja javne podpore znaša do 40 % upravičenih stroškov, tako celotna vrednost naložb, ki so jih opravili vlagatelji, znaša 23,8 mil €, sofinanciranje v okviru PRP sredstev pa za vse izplačane vloge znaša 7,7 mil €.

Več vlog (69 %) je prispelo na razpis za operacijo Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Glede na zaprošena sredstva je bilo prav tako za isto operacijo zaprošenih več sredstev, in sicer 56 % od vseh zaprošenih sredstev. Izplačila še potekajo, je pa na dan 31.12.2018 bilo izplačanih 284 vlog, od tega 87 % za mehanizacijo in opremo.

Med prejemniki sredstev za nakup mehanizacije in opreme prevladujejo zasebni lastniki gozdov – posamezniki (74 %), sledijo zasebni lastniki gozdov – s.p. (14,6 %), zasebni lastniki gozdov – pravna oseba (11 %) in nosilec kmetije, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov (z zanemarljivim deležom 0,3 %). Zasebnim lastnikom gozdov – posameznikom je bilo izplačanih največ sredstev in sicer 44,5 % vseh sredstev, ki so bila namenjena za nakup mehanizacije in opreme. S 34 % prejetih sredstev jim sledijo zasebni lastniki gozdov – pravne osebe. Med prejemniki sredstev za predindustrijsko predelavo lesa prevladujejo kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (51 %), sledijo gospodarske družbe (26 %), samostojni podjetniki (12 %) in zasebni lastniki gozdov – s.p. (11 %). Največ izplačanih sredstev (64 %) je bilo namenjenih gospodarskim družbam, z 19 % pa sledijo kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki drugače prevladujejo po številu odobrenih vlog.

Za spodbujanje naložb v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa so bili s sredstvi PRP kriti stroški, ki vključujejo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa ter pred industrijsko predelavo lesa. Do 31.12.2018 je bilo predloženih 1902 zahtevkov za izplačilo sredstev (za obe vrsti operacije) v vrednosti 25,5 mil €, izplačanih pa je bilo 836 zahtevkov, izmed katerih je bilo večina denarja namenjena nakupu mehanizacije in opreme.

Slika 2: Prikaz števila vloženih in izplačanih zahtevkov ter vrednost izplačil po vrstah stroška za PRP 2014-2020 na dan 31.12.2018.

Izmed opreme in strojev je bilo kupljenih največ vitlov, teh je bilo skupaj kupljenih 152, od tega največ tritočkovnih elektrohidravličnih, in sicer 89. Sledi nakup kompletov za radijsko krmiljenje, skupaj jih je bilo v okviru PRP kupljenih 149. Kar 111 je bilo sofinanciranih škripcev. Sofinancirale so se tudi gozdarske prikolice, teh je bilo 76. Vseh traktorjev za delo v gozdu je bilo sofinanciranih 73, od tega je bilo 68 kmetijskih traktorjev in 5 namenskih gozdarskih traktorjev.

 

 

Napisala: Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije