Cilji projekta

Glavni cilj projekta je povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z izboljšanjem načina spremljanja stanja na področju izvajanja del v gozdovih ter vrednotenja ukrepov programa razvoja podeželja (PRP). Do cilja bomo prišli na podlagi temeljite analize stanja na področju izvajanja del v gozdovih ter analize izvedenih ukrepov PRP (2007-2013) in razvoja izboljšane metodologije vrednotenja ukrepov ter izboljšanega sistema spremljanja stanja. Glavni rezultat projekta bodo predlogi za izboljšave obstoječega sistema spremljanja stanja in predlogi za spremljanje učinkov ukrepov PRP v prihodnosti. Pomemben rezultat pa bo tudi predlog ukrepov PRP v podporo gozdarskim investicijam in organizacijskim ukrepom.

 

S predlaganim projektom želimo prispevati k doseganju naslednjih strateških ciljev ciljnega raziskovalnega programa:

  • Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva.
  • Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin.

 

Podrobni cilji projekta so:

  • Priprava pregleda obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih pri nas in v izbranih državah
  • analiza stanja na področju izvajanja del v zasebnih gozdovih (Kdo izvaja dela v gozdovih?) – preučitev izvajalcev, ki izvajajo dela v gozdovih
  • Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin.
  • Analiza ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) 2007–2013 na področju oblikovanja ponudbe gozdarskih storitev
  • Analiza vpliva ukrepov PRP na profesionalizacijo izvajanja gozdarskih del, ponudbo gozdarskih storitev in varnost del v gozdovih