Povezave

WoodChainManager WCM omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

MojGozdar predstavlja inovativni pristop k urejanju trga storitev. MojGozdar nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. Trenutno je vključenih nekaj več kot 1000 izvajalcev (pravne osebe), ki nudijo različne gozdarske storitve.

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Biotehniška fakulteta) je edina institucija v Sloveniji, ki izvaja študijske programe za izobraževanje gozdarskih strokovnjakov na visokošolski strokovni ravni, universitetni in podiplomski ravni.

Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano  opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva okolja, rastlin, prostoživečih živali; veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane ter obratih za prehrano na delu.

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

A system for quality assessment of forestry contractors

Napisal dne 9:33 v Novice | Ni komentarjev

A system for quality assessment of forestry contractors

V reviji CROJFE – Croatian journal of forest engineering (Vol 42, No. 1) smo objavili izvirni znanstveni članek z naslovom “A system for quality assessment of forestry contractors” avtorjem Matevž Triplat in dr. Nike Krajnc. Članek je v angleškem jeziku. Članek je bil pripravljen v sklopu projekta “Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev”. Povzetek članka: Skilled contractors are needed to meet the increased demand for wood and to maintain a competitive edge in forestry. The...

preberi več

Povečanje izkoriščanja potenciala gozdov s pomočjo Programa razvoja podeželja

Napisal dne 9:00 v Novice | Ni komentarjev

Povečanje izkoriščanja potenciala gozdov s pomočjo Programa razvoja podeželja

Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP). To je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica EU opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru...

preberi več

Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Napisal dne 7:48 v Novice | Ni komentarjev

Izvajanje gozdarskih del v zasebnih gozdovih

Z namenom ugotoviti stanje na področju izvajanja poseka in spravila v zasebnih gozdovih, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v septembru 2019 izvedli obširno anketiranje med naključnimi gospodinjstvi na področju celotne Slovenije. Raziskavo je preko telefonskega anketiranja izvedel zunanji izvajalec, podjetje Ipsos d.o.o. Vzorec...

preberi več

Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Napisal dne 11:24 v Novice | Ni komentarjev

Anketiranje prejemnikov sredstev Programa razvoja podeželja

Z namenom ugotoviti vpliv oziroma uspešnost ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP) na profesionalizacijo gozdarskih del in ponudbe gozdarskih storitev ter varnost pri delu v gozdu, smo v okviru CRP projekta izvedli pilotno raziskavo med prejemniki PRP sredstev. Za potrebe te raziskave smo pripravili dva anketna vprašalnika in sicer je bil prvi namenjen prejemnikom sredstev v obdobju 2007-2013 in drugi 2014-2018. Na izbranem vzorcu prejemnikov, ki so bili naključno izbrani iz baze prejemnikov PRP sredstev, smo opravili telefonsko...

preberi več

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Napisal dne 11:44 v Novice | Ni komentarjev

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financira en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov: podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ter podukrep M08.6: podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kjer se izvajata dve operaciji: A –...

preberi več

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Napisal dne 11:40 v Novice | Ni komentarjev

Podprte naložbe v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013

Program razvoja podeželja 2007-2013 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev financiral en ukrep in sicer ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za: A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in B – naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa. Pri naložbah tipa B, kjer so bile upravičene tri kategorije stroškov (mehanizacija, osebna zaščitna sredstva in splošni stroški) so prevladovale vloge za...

preberi več

Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov

Napisal dne 10:46 v Novice | Ni komentarjev

Analiza izvajanja gozdarskih del med člani strojnih krožkov

V sklopu CRP projekta smo izvedli izvajanje ankete med člani strojnih krožkov Slovenije. Strojni krožki so oblika rabe strojev med kmetijami, ki temelji na medsebojni sosedski pomoči. So organizirana oblika medsosedske pomoči in prostovoljna združenja kmetov nekega dovolj velikega območja na društveni osnovi. Sodelovanje pri uporabi  kmetijske tehnike se razširi na območje celega krožka. Člani krožka ponudijo proste zmogljivosti  strojev, ki jih sicer uporabljajo na svojih kmetiji, drugim članom. V anketo smo vključili naslednje...

preberi več

Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov

Napisal dne 7:29 v Novice | Ni komentarjev

Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov

V sklopu ciljnega raziskovalnega projekta Razvoj kazalnikov in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev je bila narejena tudi diplomska naloga avtorja Martina Kende. Izvleček diplomske naloge z naslovom Analiza delovanja strojnega krožka Gorjan kot oblike medsosedske pomoči lastnikov gozdov je objavljen v nadaljevanju. Lastniki gozdov se povezujejo v različne organizacijske oblike, med katerimi so tudi strojni krožki (SK). To so združenja za medsosedsko pomoč, preko katerih lahko njihovi člani opravljajo storitve s kmetijsko in...

preberi več

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

Napisal dne 10:32 v Novice | Ni komentarjev

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

    Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike medsosedske pomoči, so med pomembnimi prejemniki nepovratnih sredstev ukrepov PRP. Ukrepi PRP za izboljšanje...

preberi več

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

Napisal dne 11:14 v Novice | Ni komentarjev

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

    V Sloveniji »Zakon o gozdovih« skupaj s »Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih«, opredeljuje, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja dela v gozdovih. Tako lahko dela opravlja: lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči; registrirana fizična ali pravna oseba – izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane minimalne pogoje. Med tem, ko lastnike gozdov in ostale navedene pod točko ena...

preberi več