Povezave

WoodChainManager WCM omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

MojGozdar predstavlja inovativni pristop k urejanju trga storitev. MojGozdar nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. Trenutno je vključenih nekaj več kot 1000 izvajalcev (pravne osebe), ki nudijo različne gozdarske storitve.

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Biotehniška fakulteta) je edina institucija v Sloveniji, ki izvaja študijske programe za izobraževanje gozdarskih strokovnjakov na visokošolski strokovni ravni, universitetni in podiplomski ravni.

Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano  opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva okolja, rastlin, prostoživečih živali; veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane ter obratih za prehrano na delu.

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

Napisal dne 10:32 v Novice | Ni komentarjev

Prejemniki nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev

    Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP), ki je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike medsosedske pomoči, so med pomembnimi prejemniki nepovratnih sredstev ukrepov PRP. Ukrepi PRP za izboljšanje...

preberi več

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

Napisal dne 11:14 v Novice | Ni komentarjev

Pregled obstoječih metodologij zbiranja podatkov o izvajanju del v gozdovih

    V Sloveniji »Zakon o gozdovih« skupaj s »Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih«, opredeljuje, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja dela v gozdovih. Tako lahko dela opravlja: lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči; registrirana fizična ali pravna oseba – izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane minimalne pogoje. Med tem, ko lastnike gozdov in ostale navedene pod točko ena...

preberi več

Pozdravljen svet!

Napisal dne 12:19 v Novice | 1 komentar

Pozdravljen svet!

Z novembrom 2018 se je pričel projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812), ki poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. Trajal bo 3 leta. Vodi ga Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto. Projekt financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. S potekom koncesij za gospodarjenje v državnih gozdovih se je pod vplivom novih tržnih zakonitosti, ki jih je...

preberi več