Program razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financira en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov: podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ter podukrep M08.6: podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kjer se izvajata dve operaciji: A – naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter B – naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.

V okviru podukrepa M08.6 sta bila do 31. decembra 2018 odprta dva javna razpisa. Izplačanih je bilo 836 zahtevkov, izplačila pa še potekajo. Večina denarja je bila namenjena nakupu strojev in opreme. Izmed opreme in strojev je bilo v okviru prvih dveh javnih razpisov kupljenih največ vitlov, teh je bilo skupaj kupljenih 152, od tega največ tritočkovnih elektrohidravličnih, in sicer 89. Sledi nakup kompletov za radijsko krmiljenje, skupaj jih je bilo v okviru PRP kupljenih 149. Kar 111 je bilo sofinanciranih škripcev. Prvič so se sofinancirale gozdarske prikolice, teh je bilo 76. Vseh traktorjev za delo v gozdu je bilo sofinanciranih 73, od tega je bilo 68 kmetijskih traktorjev in 5 namenskih gozdarskih traktorjev.

Julija 2020 pa je bil odprt še tretji javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, v okviru katerega je rapisanih 8 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17.8.2020 do vključno 17.9.2020.

Nakup traktorjev v okviru podukrepa M08.6

V okviru operacije A (naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa) je bilo izplačanih 73 vlog za nakup traktorjev, skupna vrednost izplačil pa je znašala slaba 2 milijona €. Kar 93 % izmed vseh traktorjev je bilo kupljenih kmetijskih traktorjev, za kar je bilo porabljenih 73 % sredstev namenjenih traktorjem, 3 % pa je bilo kupljenih zgibnih traktorjev. Če primerjamo nakup traktorjev z nakupom vse opreme in strojev, je bilo 23 % od vseh izplačanih sredstev namenjenih za traktorje. Po številu pa je bilo v okviru PRP operacije A izmed vse opreme in strojev kupljenih 9 % traktorjev.

Za nakup traktorjev v okviru PRP 2014-2020 je bilo mogoče do konca leta 2019 pridobiti sredstva v dveh javnih razpisih. Vsi traktorji, za katere so bila zaprošena sredstva PRP v okviru 1. javnega razpisa, so bili kupljeni v letu 2016. V okviru 2. javnega razpisa so bili upravičeni stroški, ki so nastali v letu 2017. Izplačila še potekajo. Pri primerjavi nakupa traktorjev kolesnikov za delo v gozdu v okviru PRP, z nakupom vseh traktorjev kolesnikov, ugotovimo, da je bilo v teh dveh letih sofinanciranih 3 % traktorjev.