Z namenom ugotoviti stanje na področju izvajanja poseka in spravila v zasebnih gozdovih, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v septembru 2019 izvedli obširno anketiranje med naključnimi gospodinjstvi na področju celotne Slovenije. Raziskavo je preko telefonskega anketiranja izvedel zunanji izvajalec, podjetje Ipsos d.o.o. Vzorec raziskave so predstavljala gospodinjstva, ki imajo v lasti gozd. Znotraj gospodinjstva je na vprašalnik odgovarjala oseba, ki z gozdom gospodari.

Anketa se je izvajala jeseni lani, sledile pa so obširne analize zbranih podatkov. V anketi je sodelovalo skupaj 2.883 gospodinjstev po Sloveniji, od tega jih je 19 % imelo v lasti gozd. Več lastnikov je bilo moških, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin gozdov, ki so jih poročali anketiranci. 365 gospodinjstev je v obdobju 2015–2019 izvajalo posek in spravilo v lastnem gozdu, kar predstavlja 67 % glede na skupno število anketiranih lastnikov gozdov. Od teh jih je več kod dve tretjini imelo v obdobju zadnjih petih let poškodovane gozdove zaradi naravnih motenj. Z anketo smo ugotovili tudi, da večji del lastnikov gozdov posek in spravilo lesa opravijo sami. Je pa na podlagi preteklih podobnih raziskav razvidno, da delež najemanja profesionalnih izvajalcev gozdarskih del počasi narašča.

Več podrobnih rezultatov raziskave bo objavljenih v strokovnih člankih revij.