Slovenija za boljše izkoriščanje potenciala gozdov znaten vir sredstev nameni z ukrepi Programa razvoja podeželja (PRP). To je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pomeni podlago za koriščenje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica EU opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Zasebni lastniki gozdov in izvajalci del v gozdovih v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah in v okviru organizirane oblike medsosedske pomoči, so med pomembnimi prejemniki nepovratnih sredstev ukrepov PRP. Ukrepi PRP za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Republiki Sloveniji so v zadnjem desetletju pomembno podprli posodobitev gozdarske mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa z namenom izboljšanja gozdno-lesne vrednostne verige in povečanja učinkovitosti delovanja in konkurenčnosti gospodarstev in podjetij.

Program razvoja podeželja 2007-2013

Za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev je bil v okviru PRP 2007-2013 financiran en ukrep, in sicer znotraj 1. osi – konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva: Ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Glavni namen ukrepa 122 je bil izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko večje izrabe proizvodnega potenciala gozdov, uvajanja izboljšav pri sečnji in spravilu lesa ter večje varnosti pri delu v gozdu, in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije. Ta ukrep je podprl naložbe v zasebne gozdove za:

A – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in

B – naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa,

s čimer bi prejemniki sredstev povečali izkoriščenost gozdov, izboljšali gozdno-lesne vrednostne verige, povečali učinkovitosti delovanja in konkurenčnosti gospodarstev/podjetij in zagotovili surovino na trgu.

V okviru PRP 2007-2013 je bilo za ukrep 122 odprtih 5 javnih razpisov, na katere je prispelo 2429 vlog. Odobrenih je bilo 55 % od vseh prejetih vlog, izplačanih pa 6 vlog manj, kot je bilo odobrenih. V okviru 1.336 izplačanih vlog je prišlo še do izplačila 18 pritožb v skupni vrednosti dobrih 845.000 €. Tako je bilo do 31. decembra 2015 izplačanih 23,05 milijonov €. Več vlog (51 %) je prispelo za naložbo B (Naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa), vendar je bilo po številu odobrenih in izplačanih več vlog v naložbo A (Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak; 62 %). Glede na vrednost izplačila je bilo več izplačanih sredstev za naložbo B (74 %).

Preglednica 1: Število odobrenih vlog in posameznih vlagateljev po statusu vlagatelja in ločeno za podukrepa A in B, v okviru ukrepa 122, PRP 2007-2013

Pri naložbah tipa B, kjer so bile upravičene tri kategorije stroškov (mehanizacija, osebna zaščitna sredstva in splošni stroški) so prevladovale vloge za mehanizacijo in tudi po vrednosti je bilo največ izplačanih zahtevkov v kategoriji mehanizacija. Za nakup mehanizacije za delo v gozdovih je bilo skupno odobrenih skoraj 15 milijonov €, medtem ko je bilo za osebna zaščitna sredstva namenjeno nekaj več kot 1 milijon €.

Izmed opreme in strojev je bilo kupljenih največ traktorjev. Izmed 294 izplačanih vlog za nakup traktorjev, je bilo 287 traktorjev kolesnikov za delo v gozdu – z in brez vitla in 7 zgibnih traktorjev, skupna vrednost izplačil pa je znašala dobrih 11 milijonov €. Če primerjamo nakup traktorjev z nakupom vse opreme in strojev, je bilo kar 69 % od vseh izplačanih sredstev namenjenih za traktorje. V okviru PRP 2007-13 je bilo nabavljenih kar 142 kompletov osebnih zaščitnih sredstev za delo s stroji in opremo, kar vključuje zaščitne čevlje, zaščitno čelado z mrežico in glušniki, rokavice, zaščitne sekaške hlače ali zaščitno sekaško obleko. Po številu nabavljenih strojev je bilo kar nekaj tudi vitlov, in sicer 130 ter traktorskih gozdarskih prikolic, skupaj s in brez pogona jih je bilo kupljenih 90.

Program razvoja podeželja 2014-2020

V okviru aktualnega obdobja PRP 2014-2020 je za izboljšanje ponudbe gozdarskih storitev v Sloveniji financiran en ukrep, in sicer ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Glavni namen ukrepa je spodbujati naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšati sposobnosti gozdov za preživetje, kar vključuje področje obnove gozdov po naravnih nesrečah ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov:

a) Podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, kjer se izvajata dve operaciji: (1) Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in (2) ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

b) Podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kjer se izvajata dve operaciji: (1) Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter (2) naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.

Za podukrep M08.6 sta bila do 31.12.2018 odprta 2 javna razpisa, ločeno za dve operaciji, ki se izvajata v okviru podukrepa, na katera je prispelo 631 vlog. Ob koncu leta 2018 je bilo od vseh prispelih vlog 78 % odobrenih, od tega pa 58 % izplačanih (oz. 45 % izplačanih glede na prejete vloge), kar znaša 7,7 milijonov evrov. Več vlog (69 %) je prispelo na razpis za nakup mehanizacije in opreme, in tudi zaprošeno je bilo za več sredstev za to operacijo (56 %). Izplačila še potekajo, je pa na dan 31.12.2018 bilo izplačanih 284 vlog, v okviru katerih so vlagatelji zaprosili za izplačilo 836 zahtevkov. Večina denarja je bila namenjena nakupu strojev in opreme. V juliju 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo še tretji javni razpis za podukrep M08.6, v okviru katerega je za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa razpisanih 8 milijonov €. To naj bi bil zadnji razpis v okviru PRP 2014-2020 za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Izmed opreme in strojev je bilo v okviru prvih dveh javnih razpisov podukrepa M08.6 kupljenih največ vitlov, teh je bilo skupaj kupljenih 152, od tega največ tritočkovnih elektrohidravličnih, in sicer 89. Sledi nakup kompletov za radijsko krmiljenje, skupaj jih je bilo v okviru PRP kupljenih 149. Kar 111 je bilo sofinanciranih škripcev. Gozdarskih prikolic je bilo sofinanciranih 76. Vseh traktorjev za delo v gozdu je bilo sofinanciranih 73, od tega je bilo 68 kmetijskih traktorjev in 5 namenskih gozdarskih traktorjev. Skupna vrednost izplačil za sofinanciranje traktorjev je znašala slaba 2 milijona €. Če primerjamo nakup traktorjev z nakupom vse opreme in strojev, je bilo 23 % od vseh izplačanih sredstev namenjenih za traktorje. Po številu pa je bilo v okviru PRP operacije A izmed vse opreme in strojev kupljenih 9 % traktorjev.

Nepovratna sredstva iz naslova PRP pomembno podpirajo posodobitev gozdarske mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Vendar je uspešnost sredstev PRP in njihov doprinos k povečanju učinkovitosti delovanja in konkurenčnosti gospodarstev in podjetij težko ovrednotiti. Zato v okviru CRP projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev« na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na podlagi analiz prejemnikov sredstev in vpliva sredstev na izvajanje del, pripravljamo predlog metodologije spremljanja učinkovitosti ukrepov PRP, ki so namenjeni boljšemu izkoriščanju potenciala gozdov.