Z novembrom 2018 se je pričel projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812), ki poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. Trajal bo 3 leta. Vodi ga Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto. Projekt financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

S potekom koncesij za gospodarjenje v državnih gozdovih se je pod vplivom novih tržnih zakonitosti, ki jih je uvedel Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS, 2016), število, struktura in organiziranost gozdarskih podjetij spremenila. Na omenjenem področju je zato ključna presoja obstoječih podatkovnih virov, ki bo podlaga za oblikovanje novih politik, ukrepanje ob velikopovršinskih motnjah, zmanjševanje obsega sive ekonomije ter približevanje še večji profesionalizaciji del v gozdarstvu. Predvidevamo, da se bo trg gozdarskih storitev v prihodnosti še razvijal in širil, kar zahteva prenovo sistema spremljanja stanja in prilagoditve v politikah spodbud in podpor.
Glavni cilj projekta je povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z izboljšanjem načina spremljanja stanja na področju izvajanja del v gozdovih ter vrednotenja ukrepov programa razvoja podeželja (PRP).

Do cilja bomo prišli na podlagi:
• temeljite analize stanja na področju izvajanja del v gozdovih
• analize izvedenih ukrepov PRP (2007-2013) in
• razvoja izboljšane metodologije vrednotenja ukrepov ter izboljšanega sistema spremljanja stanja.

Glavni rezultat projekta bodo predlogi za izboljšave obstoječega sistema spremljanja stanja in predlogi za spremljanje učinkov ukrepov PRP v prihodnosti. Pomemben rezultat pa bo tudi predlog ukrepov PRP v podporo gozdarskim investicijam in organizacijskim ukrepom.

O aktivnostih na projektu in najpomembnejših rezultatih vas bomo obveščali. Tekom projekta pa predvidevamo tudi aktivno vlogo deležnikov od lastnikov gozdov, do izvajalcev del ter odločevalcev na Ministrstvih.