Pomen projekta

Rezultati projekta bodo lahko služili kot podpora SURS pri nadgradnjah sistemov zbiranja podatkov in raziskav za uradne namene. Uradni viri so najbolj objektivni za presojo ukrepov politik (v prvi vrsti PRP, pa tudi drugih). Izboljšani podatki o dejanskih značilnostih izvajalcev gozdarskih del in trga storitev gozdarskih del lahko pripomorejo k izboljšavam v ekonomskih računih za gozdarstvo (ERG), ki so pomemben kazalnik za pomen sektorja gozdarstva v nacionalni ekonomiji.

Poleg tega bomo z analizo vpliva ukrepov PRP na področje oblikovanja gozdarskih storitev in profesionalizacije ponudbe ter varnosti pri delu v gozdovih pridobili vpogled v moč vpliva ukrepov PRP, kar nam bo pomagalo oblikovati predloge ukrepov za novo programsko obdobje PRP.

Implementacija projekta bo prispevala k transparentnosti slovenskega gozdarstva in izboljšanju kakovosti del v gozdovih. Lastniki gozdov potrebujejo ustrezne in ažurne informacije o tem, kakšne storitve so na razpolago in kdo jih ponuja. Če drži predpostavka, da večino del v zasebnih gozdovih še vedno opravijo lastniki gozdov sami ali v okviru medsosedske pomoči, potem so nujni ukrepi in aktivnosti v smeri večje profesionalizacije del v gozdovih. Večja profesionalizacija del namreč prinaša na eni strani visoko kakovost izvedenih del, zmanjšuje število nezgod pri delu in hkrati prispeva k boljšim makroekonomskim družbenim kazalcem. Višja profesionalizacija del v gozdovih pa bo zagotovila tudi pogoje za trajno funkcioniranje gozda ter racionalno pridobivanje. Posledično bo imel projekt pozitiven vpliv na družbeni napredek in razvojno strategijo, na naložbene odločitve in povečanje konkurenčnosti. Gozdarska dejavnost bo tako še bolj prepoznana v javnosti in bo imela pozitivnejšo afiniteto. Prepoznavanje v javnosti bo vzpodbudilo tudi mlade za zaposlovanje v gozdarskem sektorju.

Projekt spodbuja in celo krepi vlogo sodelovanja ter spodbuja pridobivanje novih veščin in kompetenc različnih deležnikov v gozdno lesnih proizvodnih verigah. Projekt bo prispeval k boljši prihodnosti ter k povečanju konkurenčne sposobnosti gozdarstva. Prav tako bo dal odgovore na nekatere dileme gozdarskega sektorja in prispeval k prepoznavnosti Slovenije.