Povezave

WoodChainManager WCM omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

MojGozdar predstavlja inovativni pristop k urejanju trga storitev. MojGozdar nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. Trenutno je vključenih nekaj več kot 1000 izvajalcev (pravne osebe), ki nudijo različne gozdarske storitve.

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Biotehniška fakulteta) je edina institucija v Sloveniji, ki izvaja študijske programe za izobraževanje gozdarskih strokovnjakov na visokošolski strokovni ravni, universitetni in podiplomski ravni.

Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano  opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva okolja, rastlin, prostoživečih živali; veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane ter obratih za prehrano na delu.

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

Pozdravljen svet!

Napisal dne 12:19 v Novice | 1 komentar

Pozdravljen svet!

Z novembrom 2018 se je pričel projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812), ki poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. Trajal bo 3 leta. Vodi ga Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto. Projekt financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. S potekom koncesij za gospodarjenje v državnih gozdovih se je pod vplivom novih tržnih zakonitosti, ki jih je...

preberi več